BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS

Bezpečnost práce a požární ochrana 

Prostějov

                                                                            

 

                                                          C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

BOZP a PO Prostějov

Bezpečnost práce a požární ochrana

Pokud byste rádi využili služeb v oblasti bezpečnosti práce nebo požární ochrany, je nejlepší možností obrátit se na profesionální firmu, která poskytuje komplexní služby v dané oblasti. Cílem profesionálních firem je šetřit váš čas a finanční prostředky. Taková firma zajistí a provede školení všech zaměstnanců dle platných předpisů, je připravena za každých okolností vyhodnotit rizika na konkrétním pracovišti, zpracuje celkovou dokumentaci jako materiál, který je vždy vyžadován při návštěvě kontrolních orgánů na vašem pracovišti. Všechny právnické osoby, které provozují činnosti vyznačující se zvýšeným nebo přímo vysokým požárním nebezpečím, jsou ze zákona povinny zpracovávat dokumentaci požární ochrany a podle zpracované dokumentace jsou povinny plnit podmínky požární ochrany. Dokumentace musí být vždy v souladu se skutečným stavem. Že nevíte, jak dokumentaci zpracovat, jak při zpracování postupovat a čím se řídit? Právě od toho jsou zde profesionální firmy. Součástí dokumentace požární ochrany jsou i další dokumentace, kam patří např. bezpečnostní doklady, požárně bezpečnostní řešení nebo bezpečnostní dokumentace.

Školení PO Prostějov

Všechny právnické osoby a dále i podnikající fyzické osoby, které jsou provozovateli činnosti vyznačující se zvýšeným či vysokým požárním nebezpečím, jsou povinny pravidelně zajišťovat školení všech svých zaměstnanců o požární ochraně (PO). Jaká školení je konkrétně nutně zabezpečovat? Především se jedná o školení vedoucích zaměstnanců a školení ostatních zaměstnanců. Podnikatelé jsou dále povinni zajišťovat přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a odbornou přípravu preventistů. Pokud zaměstnáváte velmi malý počet zaměstnanců, možná vám nebude dělat žádné potíže proškolit své zaměstnance. Problém se ale může vyskytnout v případě, kdy je firma veliká a zaměstnává stovky, tisíce nebo desetitisíce zaměstnanců. Ve všech těchto případech je vždy správnou volbou přenechat školení zaměstnanců na profesionální firmě.

V čem spočívá BOZP?

Každý zaměstnavatel je ze své pozice povinen vyhledávat a hodnotit rizika, která souvisí s výkonem práce na daném pracovišti při výkonu určité činnosti. Jeho povinností je i přijímat taková opatření, aby byla tato rizika odstraněna. Zaměstnavatel je rovněž povinen vytvářet zaměstnancům podmínky pro bezpečné pracovní prostředí, které je nezávadné a které neohrožuje zdraví. Zaměstnavatel v tomto směru provádí úkony, které předcházejí vzniku rizik, které předchází újmám na zdraví. To vše může činit prostřednictvím firmy, které se specializuje na BOZP, na školení, na zpracování potřebné dokumentace, na vyhodnocení rizik a na další činnosti.

Co je to požární ochrana (PO)

Podstatou požární ochrany je zjišťování a vyhodnocování faktorů a rizik, které by mohly za určitých okolností způsobit požár. Důležité je snížit pravděpodobnost vzniku požáru na minimum a v případě, že přece jen k požáru dojde, být efektivně připraveni na zdolání a překonání požáru. Každý zaměstnavatel musí v tomto směru vést povinnou dokumentaci. V případě, že je provozovaná činnost zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, má zaměstnavatel ze zákona ještě další povinnosti.

Jak specializovaná firma na BOZP A PO z Prostějova postupuje?

Profesionální firma, která v dané oblasti nabízí komplexní služby, zahájí svou činnost provedení vstupní analýzy ve firmě, která si její služby objednala. Jedná se o první krok, aby mohl být důkladně zjištěn aktuální stav. V důsledku této analýzy odborník zjistí, zda jsou požadavky plněny dle platných právních norem, které jsou vydány k zajištění požární ochrany. Specializovaný odborník na základě provedené analýzy získá všechny důležité a potřebné informace, které potřebuje a které jsou nutné k vypracování dokumentace požární ochrany a k tomu, aby zpracoval navržená opatření pro nápravu zjištěných nedostatků ve firmě.

BOZP zákon

Nedodržením náležitostí souvisejících se zajištěním bezpečnosti na pracovištích hrozí vysoké sankce ze strany státních kontrolních úřadů. Využijte proto možnosti obrátit se v případě BOZP a PO na profesionály.

Kontakt

BOZP Prostějov

ENERGOM Projekty, a.s.

  • BOZP Olomouc
  • BOZP Prostějov
  • BOZP Mohelnice

+420 777 929 770

Email: info@energom.cz

 

Dále by Vás mohlo zajímat

www.bozpostrava.cz, www.bozpzlin.cz, www.bozpopava.cz