BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS

Bezpečnost práce a požární ochrana 

Prostějov

                                                                            

 

                                                          C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

Školení bezpečnosti práce Prostějov

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci nebo ve zkratce BOZP je jednou z povinností, kterou má zaměstnavatel ke svým zaměstnancům. Tato povinnost je dána zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Školení o bezpečnosti práce bude vaším prvním školením po nástupu na nové pracovní místo. Ne každý může provádět školení o bezpečnosti práce. Školitel musí mít odborné vzdělání (nebo zkoušku odborné způsobilosti). První školení o bezpečnosti práce je tzv. vstupní školení, které vás čeká ihned na začátku nástupu do práce. Po určité době přichází na řadu školení opakované. V závislosti na tom, jak je pracovní místo rizikové, je nutné školení po určité době opakovat.

Součástí školení o bezpečnosti práce je vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci, kategorizace prací, bezpečnost technických zařízení, osobní ochranné pracovní prostředky, ergonomie a hygiena práce.

Vstupní školení o bezpečnosti práce Prostějov

Cílem vstupního školení je seznámit zaměstnance s pracovním řádem. Vstupní školením musí projít všichni zaměstnanci a toto školení vede školitel, který je způsobilý v oblasti BOZP. Po ukončení tohoto školení dostane každý zaměstnanec doklad, který se uloží do jeho osobní složky.

Opakované školení Prostějov

Opakované školení musí zaměstnavatel zajistit vždy v závislosti na rizicích a závažnosti vykonávaného povolání. Opakované školení provádí nadřízený, který má osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance. Vedoucím zaměstnancům provádí opakované školení osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP. Lhůtu, ve které je školení nutné zopakovat určuje zaměstnavatel (obvykle se jedná o 12 měsíců, lhůta by neměla být delší než 2 roky).

Ověření znalostí v BOZP Prostějov

Školení, které zaměstnanec podstoupí, musí být ukončeno ověřením jeho znalostí. Každý zaměstnavatel si sám určí, jakou podobu bude mít ověření znalostí zaměstnanců. Ověření znalostí může mít podobu ústního pohovoru, písemného testu nebo komisionální zkoušky.

Protipožární ochrana Prostějov

Každý zaměstnanec musí také podstoupit školení v oblasti požární ochrany. Školení požární ochrany je povinné pro každého zaměstnance. Školení protipožární ochrany by mělo být ukončeno ústní zkouškou nebo zkušebním testem. Protipožární ochrana zahrnuje také prohlídky objektů a požárních vodovodů a pravidelné prohlídky hasicích přístrojů.

Kontroly inspektorátu práce Prostějov

Kontroly inspektorátu práce mají na starosti zjistit, zda zaměstnavatel proškolil všechny zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Inspektor práce smí vstupovat bezplatně všude tam, kde bude provádět kontrolu. Inspektor práce je povinen zjistit skutečný stav a poté doložit vše, co zjistil kontrolním zjištěním. Hlavní zásadou inspektora práce je, že musí zachovat mlčenlivost o osobních údajích, které jsou v souvislosti k fyzickým osobám. Inspektor práce je také povinen zachovat naprostou mlčenlivost o obchodních tajemstvích.

BOZP zákon

Nedodržením náležitostí souvisejících se zajištěním bezpečnosti na pracovištích hrozí vysoké sankce ze strany státních kontrolních úřadů. Využijte proto možnosti obrátit se v případě BOZP a PO na profesionály.

Kontakt

BOZP Prostějov

ENERGOM Projekty, a.s.

  • BOZP Olomouc
  • BOZP Prostějov
  • BOZP Mohelnice

+420 777 929 770

Email: info@energom.cz

 

Dále by Vás mohlo zajímat

www.bozpostrava.cz, www.bozpzlin.cz, www.bozpopava.cz